Missie en doelstellingen
Het doel van de Jacob Hartog Stichting is bevorderen van de beoefening van de kunst en belangstelling hiervoor, vooral van de schilder- en beeldhouwkunst en de grafiek. Bevordering hiervan geschiedt door de jaarlijkse toekenning van een prijs aan een kunstenaar, lid van de Vereniging van beeldende kunstenaars van het "Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio" in Den Haag (hierna te noemen Pulchri).
Elk jaar zal de prijs worden uitgereikt op de Voorjaarstentoonstelling, één en ander naar het oordeel van een jaarlijks door Pulchri te vormen jury. Deze jury zal bestaan uit een voorzitter (de voorzitter van Pulchri), maximaal 6 leden waaronder de prijswinnaar van het vorig jaar.

Identiteit
De Stichting is verbonden aan de familie Hartog. De jaarlijkse prijsuitreiking is in 1952 ingesteld en gefinancierd door Jacob Hartog. Na zijn dood in 1962 werd de Jacob Hartog Stichting door zijn zoon Harold Hartog opgericht en gefinancierd. De familie Hartog levert de voorzitter.

Organisatie
De Stichting werkt met een bestuur van drie personen: een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Deze bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

Werving
De Stichting zoekt naar particulieren en/of bedrijven, die een donatie doen teneinde de duurzaamheid op de lange termijn te verzekeren van de jaarlijkse prijs, thans € 2500. Deze donaties worden o.a. vastgelegd in het jaarverslag van de stichting.

Schenking
Indien de schenking wordt gedaan in de vorm van een zogenoemde periodieke lijfrente met ten minste 5 gelijke jaarlijkse termijnen en in de vorm van een notariële akte, is het bedrag van de schenking volledig van het belastbaar inkomen aftrekbaar. Ons bestuurslid de heer Frank Oranje, in het dagelijks leven notaris van beroep, is graag bereid hierover meer informatie te verstrekken. Indien het bedrag van de schenking ten minste € 1.000 in totaal bedraagt, worden aan de Stichting geen kosten in rekening gebracht. De Stichting kan via de heer Frank Oranje de notariële documentatie kosteloos verstrekken.

Huishouding
Vanaf 2014 wordt focus gericht op versterking van de financiële basis van de Jacob Hartog Stichting teneinde op lange termijn jaarlijkse prijsuitreikingen te blijven financieren.
In 2014 wil de stichting voor € 2500 besteden aan de prijs.
De overheadkosten worden niet uit giften gefinancierd. De inkomsten en uitgaven zullen op de website worden geplaatst.
Vanaf begin 2014 heeft de Stichting het ANBI-keurmerk aangevraagd.

Communicatie
De stichting zal belangstellenden via de website gericht informeren over haar activiteiten.

---

Mission and objectives
The purpose of the Jacob Hartog Foundation is to promote practising of art and interest in therein, especially of painting, sculpture and graphics. Promotion of this art is by the annual  the Jacob Hartog award to an artist , a member of the Association of Artists of the " Painter Society Pulchri Studio" in The Hague (hereinafter Pulchri).
Each year, this prize will be awarded at the Spring Exhibition, selected by a jury formed each year by Pulchri. The jury will consist of a chairman (the chairman of Pulchri ) up to 6 members, including the winner of the last year.

Identity
The Foundation is affiliated with the Hartog family. The annual awards ceremony was established and funded in 1952 by Jacob Hartog . After his death in 1962, the Jacob Hartog Foundation was established by his son Harold Hartog and funded. The Hartog family delivers the chairman.

Organization
The Foundation works with a board of three persons: a chairman , treasurer and a secretary. These board members receive no (expenses) fee.

Fundraising
The Foundation is looking for individuals and / or companies who make a donation in order to ensure sustainability in the long term of the annual prize , now € 2.500.
These donations are recorded in the annual report of the foundation.

Donation
If the donation is done in the form of a so-called periodic payments with at least five equal annual installments and in the form of a notarial deed. The amount of the donation is fully deductible from taxable income. Our board member Mr. Frank Orange, in everyday life notary by profession, is happy to provide more information. If the amount of the donation is at least € 1,000 in total no fee will be charged for the notary deed in the Netherlands. The Foundation may  provide the notarial documentation free of charge through Mr. Frank Oranje

Finances
As of 2014, focus is on strengthening the financial base of the Jacob Hartog Foundation in order to continue to fund annual awards on the long-term.
On 19 april 2014 the foundation will finance the  € 2,500 price for the Jacob Hartog award.
Overhead costs are not funded from donations. The revenues and expenses will be posted on the website.
Since 2014, the Foundation is an so called ANBI.

Communication
The Foundation will inform interested parties on her activities through the website.